Уважаеми родители,

📌 Със Заповед № – 01 – 194/30.03.2021г. на Министъра на здравеопазването считано от 05.04.2021г. се възобновяват посещенията на децата в детските градини.
📌 На 05.04.2021г. Ви очакваме!

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-173/18.03.2021г. на Министъра на здравеопазването за периода 22.03.2021г. – 31.03.2021г. се преустановяват посещенията в детските градини и детски ясли.

При настъпили промени, ще бъдете уведомени своевременно.

От Ръководството


АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ


Уважаеми родители,

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

–          еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

ДГ 46 „ЖИВА ВОДА“


 

ДЕКЛАРАЦИЯ – ПОДНОВЕН ПРИЕМ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 46 ”ЖИВА ВОДА”  В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

 


 

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, плащането на таксата за присъствие в детската градина, ще се извършва само по банков път по сметка на ДГ № 46„Жива вода“, към:

ОБЩИНСКА БАНКА АД
IBAN: BG65SOMB91303143403400
BIC: SOMBBGSF

В бланката, освен сумата, задължително се посочват трите имена на детето, групата, която посещава и месеца, за който се внася таксата. Препоръчваме, преди да извършите транзакция, да направите справка в електронния дневник https://www.roditel.eu/ за дължимата сума към деня на внасяне. Напомняме, че до промяна на нормативната уредба, след 10-то число върху таксата се начислява лихва и внесената сума може да не отговаря на задълженията към деня.

Суми за допълнителни дейности,
не се превеждат по сметка на градината!

Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, срокът за плащане се удължава, до приключване на извънредното положение. За връзка с касиера: odz46@abv.bg

Независимо от затварянето на детската градина, Ви предоставяме телефон за контакти тел: +359 884 80 16 63, който е активен и ще отговаря в рамките на работния ден, като ще продължи да дава възможност за връзка с директора при възникнали въпроси.

Ситуацията е трудна за всички. Заедно ще успеем!

 


 

Визия

Развитие и утвърждаване на общинската детска градина като предпочитан партньор на семейството при съвместното изграждане на малката личност в широк съвременен културен план и по посока на съхранение на националните ценности и традиции.

Мисия

Съхраняване уникалността на детството като основна ценностна еденица в педагогическата ни работа чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

Приоритети

  • Хуманно отношение към детската личност;
  • Защита и зачитане правата на детето;
  • Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето;
  • Социално–педагогическа работа с високо качество, ефективност и ясни цели – бърза и успешна адаптация и висока успеваемост на децата в следващата образователна степен – началното учили- ще, като обществени очаквания към детското заведение;
  • Теоретически и методико-практически баланс между добрите педагогически традиции на българ- ското предучилищно възпитание и образование и иновационните тенденции и евроинтегративните ракурси в областта;
  • Развитие на детското заведение като модерен комплекс с обезпечена комфортна и уютна матери- ална среда, висококвалифициран екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможносттите и интересите му;
  • Използване на природните дадености на района във всички ракурси на възпитателно-образова- телния процес с цел развитие на екологично възпитание, здравословен и природосъобразен начин на живот;
  • Предучилищната възраст – времето за възпитание и разбиране на националните добродетели и традиции;
  • Общинската детска градина – конкурентноспособна форма на организация на предучилищното възпитание спрямо други алтернативни форми.

Основна цел

Създаване на оптимални организационни и педагогически условия, вярно ориентирани към образователните нужди на обществото, стимулиращи развитието на творческия потенциал на детската личност и осъществяващи търсената хармония между умствено, физическо и социално-ценностното й ориентиране. Повишаване квалификацията на педагогическата колегия и прилагане на нови форми и методи на работа.