ДЕКЛАРАЦИЯ – ПОДНОВЕН ПРИЕМ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 46 ”ЖИВА ВОДА”  В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

 


 

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА

В СГРАДАТА НА ДГ № 46 “ЖИВА ВОДА”

от понеделник до петък

от 9.00 – 12.30 и от 13.30 – 17.00 часа.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – 29.05.2020г.

 


 

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, плащането на таксата за присъствие в детската градина, ще се извършва само по банков път по сметка на ДГ № 46„Жива вода“, към:

ОБЩИНСКА БАНКА АД
IBAN: BG65SOMB91303143403400
BIC: SOMBBGSF

В бланката, освен сумата, задължително се посочват трите имена на детето, групата, която посещава и месеца, за който се внася таксата. Препоръчваме, преди да извършите транзакция, да направите справка в електронния дневник https://www.roditel.eu/ за дължимата сума към деня на внасяне. Напомняме, че до промяна на нормативната уредба, след 10-то число върху таксата се начислява лихва и внесената сума може да не отговаря на задълженията към деня.

Суми за допълнителни дейности,
не се превеждат по сметка на градината!

Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, срокът за плащане се удължава, до приключване на извънредното положение. За връзка с касиера: odz46@abv.bg

Независимо от затварянето на детската градина, Ви предоставяме телефон за контакти тел: +359 884 80 16 63, който е активен и ще отговаря в рамките на работния ден, като ще продължи да дава възможност за връзка с директора при възникнали въпроси.

Ситуацията е трудна за всички. Заедно ще успеем!

 


 

Визия

Развитие и утвърждаване на общинската детска градина като предпочитан партньор на семейството при съвместното изграждане на малката личност в широк съвременен културен план и по посока на съхранение на националните ценности и традиции.

Мисия

Съхраняване уникалността на детството като основна ценностна еденица в педагогическата ни работа чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

Приоритети

  • Хуманно отношение към детската личност;
  • Защита и зачитане правата на детето;
  • Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето;
  • Социално–педагогическа работа с високо качество, ефективност и ясни цели – бърза и успешна адаптация и висока успеваемост на децата в следващата образователна степен – началното учили- ще, като обществени очаквания към детското заведение;
  • Теоретически и методико-практически баланс между добрите педагогически традиции на българ- ското предучилищно възпитание и образование и иновационните тенденции и евроинтегративните ракурси в областта;
  • Развитие на детското заведение като модерен комплекс с обезпечена комфортна и уютна матери- ална среда, висококвалифициран екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможносттите и интересите му;
  • Използване на природните дадености на района във всички ракурси на възпитателно-образова- телния процес с цел развитие на екологично възпитание, здравословен и природосъобразен начин на живот;
  • Предучилищната възраст – времето за възпитание и разбиране на националните добродетели и традиции;
  • Общинската детска градина – конкурентноспособна форма на организация на предучилищното възпитание спрямо други алтернативни форми.

Основна цел

Създаване на оптимални организационни и педагогически условия, вярно ориентирани към образователните нужди на обществото, стимулиращи развитието на творческия потенциал на детската личност и осъществяващи търсената хармония между умствено, физическо и социално-ценностното й ориентиране. Повишаване квалификацията на педагогическата колегия и прилагане на нови форми и методи на работа.