Архив документи - 2014г.


Финансов отчет - четвърто тримесечие на 2014г.
Финансов отчет - трето тримесечие на 2014г.
Протокол от работна комисия за прием по т.2.2.4 за 2014/2015 уч. г.
Финансов отчет - второ тримесечие на 2014г.
Финансов отчет - първо тримесечие на 2014г.
Бюджет на детската градина за 2014г.
Вътрешни правила за организация на работна заплата