Архив документи – 2020г.


БЛАНКИ – Декларация - възобновен прием на деца
Мерки за организиране на дейностите в ДГ №46 след възобновяване приема на деца
Административни - 2020 - Програма за равни възм. и приобщаване на деца от уязвими групи
Административни - 2020 - Програма за превенция на ранното напускане на училище
Административни - 2020 - Мерки за повишаване качеството на образованието
БЛАНКИ – Декларация лични данни
БЛАНКИ – Декларация снимки
БЛАНКИ – Декларация за родители
Протокол от работата на комисия за прием на деца по условията на чл.7 т.5 от Наредба за прием на деца в общински те детски градини на територията на Столична община
Списък на приетите деца по условията на чл.7 т.5 от Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община