Документи:


Етичен кодекс на общността в ДГ 46 - 2021-2022г.
График за консултации с родители
Годишен план за дейността на ДГ 46 за 2021-2022г.
Стратегия за развитие на ДГ 46 2021-2022г.
Програмна система 2021-2022г.
Програма за предоставяне на равни възможности за деца от уязвими групи 2021-2022г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022г.
Правилник за дейността на ДГ 46 2021-2022г.
План за действие БДП 2022г.
Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ 46 2021-2022г.

Административно-финансови:


Финансов отчет – четвърто тримесечие на 2021г.
Финансов отчет – трето тримесечие на 2021г.
Финансов отчет – второ тримесечие на 2021г.
Финансов отчет – първо тримесечие на 2021г.
Финансов отчет – четвърто тримесечие на 2020г.
Финансов отчет – трето тримесечие на 2020г.
Финансов отчет – второ тримесечие на 2020г.
Финансов отчет – първо тримесечие на 2020г.
Бюджет за 2020г. – уточнен план