Документи:


Модел за адаптация 2020-2021г.
Харта на клиента ДГ 46
План за действие БДП (2021г.)
Стратегия за развитие на ДГ 46 (2021г.)
Програма за предоставяне на равни възможности за деца от уязвими групи (2021г.)
Програма за превенция на ранното напускане на училище (2021г.)
Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ 46 (2021г.)
Етичен кодекс на общността в ДГ 46 (2021г.)
Годишен комплексен план 2020/2021г.
Мерки за намаляване на рисковете от предаване на COVID 19
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 46 ”ЖИВА ВОДА” В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

Административно-финансови:


Финансов отчет – второ тримесечие на 2021г.
Финансов отчет – първо тримесечие на 2021г.
Финансов отчет – четвърто тримесечие на 2020г.
Финансов отчет – трето тримесечие на 2020г.
Финансов отчет – второ тримесечие на 2020г.
Финансов отчет – първо тримесечие на 2020г.
Бюджет за 2020г. – уточнен план