Документи:


БЛАНКИ – Декларация лични данни
Административни – Правилник за дейността – 2018/2019г.
Административни – Харта на Клиента – 2018/2019г.
Административни – Програмна система – 2018/2019г.
Административни – Годишен комплексен план 2018/2019г.
БЛАНКИ – Декларация снимки
БЛАНКИ – Декларация за родители
Протокол от работата на комисия за прием на деца по условията на чл.7 т.5 от Наредба за прием на деца в общински те детски градини на територията на Столична община
Списък на приетите деца по условията на чл.7 т.5 от Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община
Заповед за утвърждаване решението на комисия за прием на деца по условията на чл.7 .т.5 от Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община
Заповед за определяне на комисия за прием на деца по условията на чл.7 т.5 от Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
Заявление за достъп до обществена информация
Правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ДГ №46 "Жива вода"
Определяне на заместик на представителя на финансиращия орган в Обществения съвет на ДГ 46
Определяне на представител на финансиращия орган в Обществения съвет на ДГ 46
Покана, Заповед и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Вътрешни правила за регламентиране на реда и начина за прием по т.2.2.4 от ИСОДЗ
Портфолио на Директорa на детската градина
Пропускателен режим в сградата
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
Правилник за дейността
Правилник за вътрешния трудов ред
Етичен Кодекс

Административно-финансови:


Финансов отчет – четвърто тримесечие на 2018 г.
Финансов отчет – трето тримесечие на 2018 г.
Финансов отчет – второ тримесечие на 2018 г.
Финансов отчет – първо тримесечие на 2018 г.
Бюджет за 2018г. – уточнен план
Бюджет за 2018г. – начален план