Документи:


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи 2023/2024
График за консултации с педагогическите специалисти
Програмна система 2023/2024
Годишен план за дейността на ДГ 46 2023/2024г.
План-програма БДП 2023/2024
Етичен кодекс на общността 2023/2024г.
Правилник за дейността на ДГ 46
Стратегия за превенция на насилие и тормоз в ДГ 46
Модел за адаптация 2022-2023 г.

Административно-финансови:


Финансов отчет - трето тримесечие 2023г.
Финансов отчет – първо тримесечие на 2023г.
Финансов отчет – трето тримесечие на 2022г.
Финансов отчет – второ тримесечие на 2022г.
Финансов отчет – четвърто тримесечие на 2021г.
Финансов отчет – трето тримесечие на 2021г.
Финансов отчет – второ тримесечие на 2021г.
Финансов отчет – първо тримесечие на 2021г.
Финансов отчет – четвърто тримесечие на 2020г.
Финансов отчет – трето тримесечие на 2020г.
Финансов отчет – второ тримесечие на 2020г.
Финансов отчет – първо тримесечие на 2020г.
Бюджет за 2020г. – уточнен план