Прием

Важни дати за прием в детските градини_0000

 Съобщение_0000http://Съобщение, ВАЖНО за родители на деца родени 2014, 2015 и 2016 година !!!

Кандидатстването и класирането на децата в детското заведение се извършва чрез Информационната система за обслужване на детските градини в Столична община по електронен път на Интернет адрес:

http://www.kg.sofia.bg

Правилата за приемане на деца в общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община са единни и са приети с Решение № 158 на СОС по Протокол № 35 от 12.03.2009.

Класирането се извършва по график, който се определя от Дирекция „Образование” на Столична община. Същият се публикува на сайта на ИСОДГ и се обявява на водно място в детското заведение от директора.

Информация за всяко класиране се изпраща на електронната поща на родителите /настойниците/, публикува се в ИСОДГ и се изнася в списъци пред ОДЗ. Отговорност на родителите /настойниците/ е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

Записването на класираното дете се извършва от родителите/настойниците/ му на място в детското заведение чрез подаване на писмено заявление по утвърдена бланка, генерирана за всеки отделен прием от системата.

Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Ксерокопие от личните карти на родителите;
2. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на роботодателя. За самоосигуряващи се родители – копие от годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за предходната календарна година;
3. Документ за регистрация от Бюрото по труда – за безработни родители
4. Копие от акта за раждане на детето;
5. Лична здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
6. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005г.

При постъпване на детето родителят /настойникът/ трябва да представи следните медицинските документи и резултати от медицински изследвания /чл.4, ал.2 от Наредба №3/5.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини/:
1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в градината;
3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
4. За постъпващи в яслена група се изисква изследване с отрицателна реакция на Васер­ман за родителите, извършено в срок до шест месеца преди постъпването на детето;
5. Родителите, ползващи предимства /социални или общи/ ги потвърждават с представяне на съответните документи: акт за раждане на друго/други деца; медицински експертизи за намалена трудоспособност, справки от НАП за работещи родители, удостоверения за настоящ или постоянен адрес, лична карта и др., като спазват посочените в системата срокове за записване.

Децата от яслените и градинските групи към детските заведения автоматично се прехвърлят в следваща възрастова група без подаване на други заявления.

Записаните деца на първо и всяко следващо класиране отпадат от следващо.

Родителите на записаните деца на първо и всяко следващо класиране могат да активират по всяко време кандидатурите си за други детски градини чрез Информационната система за обслужване на ДГ в Столична община.

Родители, чиито деца са били класирани в две поредни класирания и не са записали детето си по реда и условията на ИСОДГ, губят мястото си автоматично.

 

Подробна информация можете да намерите в
Правилник за устройството и дейсността на детското заведение.