Открити процедури по ЗОП

Обединено детско заведение № 46 “Жива вода” обявява обществена поръчка с публична покана с предмет “Полагане на топлоизолация на външни стени; полагане на топлоизолация и хидроизолация на покрив и подмяна на дограма в ОДЗ № 46 “Жива вода”, ул. Крайречна № 9, кв. Симеоново, гр. София, Столична община – район Витоша”.

Заповед ОП топлоизолация

АОП Публична покана

Публична покана

Заповед 205_12.06.2015_ назначаване комисия ОП.

Протокол ОП топлоизолация ОДЗ № 46

Договор топлоизолация ОДЗ № 46 Симеоново

Протокол образец 19

Приемо-предавателен протокол

фактура

Платежно