Такси

Уважаеми родители, създаден е сайт в който може да се регистрирате за да виждате дължимите таски за детска градина http://roditel.eu 

Такси за ползване на детското заведение:

Родителите на децата, които посещават ОДЗ № 46, заплащат такса по реда на Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община / Решение № 894, Протокол № 93 от 23.11.06 год. на Столичен общински съвет; изм. и доп. с Решение № 25, от 28.01.2010 год./

Месечната такса се изчислява на база отчитане присъствието/отсъствието на децата за изминалия месец, отразени в дневниците на групите, като:

на последно число на месеца учителите /мед. сестри по групи, ЗАТС и касиер – домакин/ засичат подадените данни между дневник, заповедна книга за храна и ежедневни хранителни сведения;
домакина засича брой хранодни и представя на директора информация за СМП по групи и месечен оклад за детското заведение ;

спрямо брой на присъствията и броя и вида на отсъствията, учителите/ мед. сестри по групи попълват справка по образец за присъствието на децата за месеца, като с подписа си удостоверяват верноста на подадените данни;

учителите/медицинските сестри са длъжни да пазят представените в срок медицински бележки, освен като медицински, но и като финансов документ. Медицинските бележки се описват и съхраняват за период от една учебна година. Подадените данни са база за начисляване на месечните такси на децата и се обработват чрез софтуерна програма, защитаваща личните данни.

Максималният размер на таксата е определена на 60.00 лв. на месец.

Заплащането на таксите се извършва в срок от 1-во до 10-то число на следващия месец. През този период работното време на касата покрива напълно работното време на детското заведение,
а именно: от 7.00 ч. до 19.00 ч.

След тази дата закъснелите с плащането родители могат да внесат дължимите суми с начислена лихва до последния работен ден на месеца, при следния график:

От понеделник до петък:   сутрин от 7.30ч. до 9.00ч.
следобяд от 15.00ч. до 17.00ч.

Таксите се заплащат в кабинета на ЗАТС или на домакина в административен блок на детското заведение, като срещу сумата се издава квитанция.

 

Подробна информация можете да намерите в
Правилник за устройството и дейсността на детското заведение.